Usnesení VVH SDH Dolní Lhota 2018

Na základě předložených zpráv o činnosti a hospodaření sboru za uplynulé období, revizní zprávy, předloženého rozpočtu na rok 2018 a po vyhodnocení připomínek a návrhů z diskuse se dnešní VVH usnesla takto:

 

1.  Schvaluje:        a) zprávu o činnosti a hospodaření sboru

                                 b) plán činnosti na rok 2018

                       c) rozpočet sboru na rok 2018

2.  Ukládá:

2.1.       Výboru SDH:

a)    pravidelně svolávat schůzi výboru SDH, mimo letní prázdniny.

b)    zabezpečit lepší účast svých členů na schůzích

c)    v  souladu se stanovami a ostatními závaznými předpisy řídit práci

             SDH tak, aby byly naplněny všechny body plánu činnosti

     d)     při hospodaření se svěřenými finančními prostředky dbát na co největší

             hospodárnost a prospěch sboru. Ve všech finančních záležitostech postupovat

             dle platných předpisů a zákonů a dle schválení výboru

     e)    kontrolovat min. 3x ročně akceschopnost zásahového družstva

     f )   předložit při kontrole majetku na konci roku seznam inventáře SDH, včetně

            hospodaření sboru za rok 2018.

      g)   V roce 2018 bude dle potřeby vyčleněno z pokladny SDH Dolní Lhota částka

            minimálně 10.000 Kč na činnost družstva nejmladších hasičů.

2.2.       Všem členům SDH:

a)   podle svých schopností se maximálně zapojit do práce sboru v oblasti regrese

      i prevence

b)   na požádání výboru SDH se podílet na organizaci soutěží v požárním sportu, při pořádání kulturních a 

       společenských akcí a při zajišťování akcí kolektivu mladých hasičů

c.)  spolupodílet se na opravě a údržbě svěřeného majetku i majetku SDH D.L.

d.)  účastí na brigádnických akcích se podílet na finančních příjmech sboru a při vylepšování prostředí klubovny a okolí.

3.     Doporučuje všem členům:

          sledovat činnost SDH, podávat věcné připomínky a návrhy na zlepšení, popř. rozšíření činnosti sboru

          ve všech oblastech a to nejen na Valné hromadě, ale prostřednictvím p. starosty a ostatních členů výboru, 

          v průběhu celého roku

  DĚKUJI

  V Dolní Lhotě    7.1.2018